sản phẩm phần mềm giáo dục

Phần mềm NetOp School

Phần mềm NetOp School

Cách cài đặt: – Khởi động toàn bộ máy trạm và máy chủ, các máy trạm login vào User Administrator hoặc quyền tương đương. Mật khẩu của user này phải trùng với mật khẩu của user login vào máy chủ