phần mềm lập khóa học

Phần mềm Mimosa Small School

Phần mềm Mimosa Small School

Tính năng: Lựa chọn lịch học Chú thích cho mỗi khóa học và nguồn Tự động kiểm tra xung đột và ngăn ngừa xung đột Khối lập kế hoạch Khối trao đổi giữa hai thời gian biểu Đặt chỗ cho