phần mềm học toán cho trẻ em

Phần mềm Math for Kids

Phần mềm Math for Kids

Giao diện của chương trình gồm có 2 phần chính: – Phần bên phải chứa các phép tính (đếm, cộng, trừ, nhân, chia) và đóng chương trình. – Phần bên trái có các mục trợ giúp, thông tin chương trình,