làm tròn điểm

Tư vấn cách làm tròn điểm của trường CANN

Tư vấn cách làm tròn điểm của trường CANN

Kết quả cuối cùng cũng chỉ làm tròn đến hai chữ số thập phân. Ví dụ như bài thi được 6,257 sẽ làm tròn lên thành 6,26 điểm; còn nếu là 6,254 sẽ làm tròn xuống thành 6,25 điểm. Cụ