điểm chuẩn dự kiến

Điểm chuẩn dự kiến học viện Kỹ thuật Quân sự được công bố

Điểm chuẩn dự kiện học viện Kỹ thuật Quân sự được công bố

Năm 2016, Học viện Kỹ thuật Quân sự tuyển sinh 3.190 chỉ tiêu các ngành đào tạo kỹ sư quân sự và 13 ngành đào tạo kỹ sư dân sự. Trong đó, các ngành đào tạo kỹ sư dân sự