cung cấp các sản phẩm phần mềm

Phần mềm MHX Preschool Jumpstart

Phần mềm MHX Preschool Jumpstart

Chương trình này bao gồm các trò chơi nhỏ và các bài học có thể được thực hiện riêng lẻ hoặc với cha mẹ và những người khác. Với những bài học cơ bản như tìm hiểu về chữ cái,